Индоевропейское языкознание и классическая филология
E. V. Grigoryeva. Zur Einheit des Werkes Davids des Unbesiegbaren und der Frage nach der Autorschaft der „Auslegung der ‚Analytik‘ des Aristoteles“ (стр. 209–227)
Автор
E. V. Grigoryeva (Humboldt-Universität zu Berlin)
Ключевые слова
неоплатонизм, Давид Анахт, «Аналитика», «Категории», «Введение в философию», «Комментарий к Введению Порфирия», античная философия
Страницы
209–227
Аннотация
Издатели и исследователи сочинений неоплатоника Давида Непобедимого (II пол. VI – нач. VII в. по Р.Х.) неоднократно упоми- нали о единстве его философских трудов. В статье приводятся при- меры сходных элементов на различных уровнях текстов Давида, где единство прослеживается очевидным образом: философские идеи, аргументация, неоплатоновская методика преподавания философии, примеры, иллюстрирующие те или иные положения, лексические совпадения как в греческих текстах, так и в армянских переводах. Схожие элементы, наблюдаемые на различных уровнях текста, позво- ляют утверждать, что комментарии к «Аналитикам» и «Категориям» Аристотеля принадлежат перу Давида, а не Элия.
Библиография
 1. Eliae in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias commentarium, ed. Adolfus Busse, CAG 18.1, Berlin: Reimer, 1900 [Nachdruck Berlin: de Gruyter, 1961].
 2. Davidis Prolegomena, ed. Adolfus Busse, CAG 18.2, Berlin: Reimer 1904. S. 1-79. Davidis in Porphyrii Isagogen commentarium, ed. Adolfus Busse, CAG 18.2, Berlin: Reimer 1904. S. 80-219.
 3. Pseudo-Elias (Pseudo-David). Lectures on Porphyry's Isagoge. Introduction, text and indices by Leendert Gerrit Westerink (Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. 1967).
 4. Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփայի մեկնութիւն չորեքտասան գլխոց Արիստոտելի ի Վերլուծական ն, in Կորիւն Վարդապետի, Մամբրէ Վերծանողի և Դաւթի Անյաղթի Մատենագրութիւնք, S.
 5. Łazar, Venedig 1833 (Nachdruck: Venedig 1932 [enthält: Auslegung der Analytica, Übersetzung und Kommentar zu den Kategorien, Kommentar zur Isagoge u. a. Werke Davids -s. Sanjian S. 120]).
 6. Manandean, Jacob. Մեկնութիւն Ստորոգութենցն Արիստոտելի ընծայեալ Էլիասի իմաստասիրի/Commentarii in Aristotelis Categorias Eliae Commentatori Adscripti Versio Armenica, Bibliotheca Armeno-Georgica 1, Petropoli 1911 (Nachdruck: Manandean, Werke, Bd. 8, Eriwan, 2011. P. 101-249).
 7. Arevshatyan, Sen Sowreni (Hg.). Դաւթի Եռամեծի և Անյաղթ փիլիսոփայի ընդդէմ առարկութեանցն չորից Պիհռոնի իմաստակ ի Սահմանք և տրամաթիիւնք իմաստասիրութեան, Eriwan: Издательство АН Армянской ССР, 1960.
 8. Arevshatyan, Sen Sowreni (Hg.). Դաւիթ Անյաղթ, Մեկնութիւն ի Վերլուծականն Արիստոոտէլի, Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1967.
 9. Arevshatyan, Sen Sowreni (Hg.). Դաւիթ Անյաղթ, Վերլուծութիւն Ներածութեանն Պորփիւրի -Анализ «Введения» Порфирия, сводный критический текст, перевод... и примечания Сена Суреновича Аревшатяна, Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1976.
 10. Topchyan, Aram (Hg.). David the Invincible, Commentary on Aristotle’s Prior Analytics, Philosophia Antiqua 122, Leiden: Brill, 2010.
 11. Arevshatyan S. S. Формирование философской науки в древней Армении (V- VI вв.). Eriwan, 1973.
 12. Calzolari V. Aux origines de la formation du corpus philosophique en Arménie: quelques remarques sur les versions arméniennes des commentaires grecs de David//D’Ancona 2007. P. 259-278.
 13. Calzolari V. David et la tradition arménienne//Calzolari 2009a. P. 20- 48.
 14. Chaloyan V. K. Философия Давида Непобедимого (= Die Philosophie des David Nepobedimyj), Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1946.
 15. D’Ancona C. (ed.). The Libraries of the Neoplatonists (Proceedings of the Meeting of the European Science Foundation Network ‘Late Antiquity and Arabic Thought. Patterns in the Constitution of European Culture’, Strasbourg, March 12-14, 2004) (Philosophia Antiqua 107), Leyde; Boston, 2007.
 16. Hadot I. (Hg.). Simplicius. Sa vie, son oeuvre, sa survie. Actes du colloque international de Paris (28 sept.-1er oct. 1985). Berlin; New York, 1987.
 17. Hadot I. Les introductions aux commentaires exégétiques chez les auteurs néoplatoniciens et les auteurs chrétiens//Tardieu (1987). P. 99- 122.
 18. Hadot I. (Hg.). Simplicius, Commentaire sur les catégories. Trad. comm. sous la dir. de Ilsetraut Hadot, Philosophia antiqua 50, Leiden [u.a.]: Brill 1990. Vol.: 1. Introduction, P. 1-9,3 Kalbfleisch.
 19. Hadot I. The Role of the Commentaries on Aristotle in the Teaching of Philosophy according to the Prefaces of the Neoplatonic Commentaries on the Categories//H. Blumenthal -H. Robinson (Hgg.), Aristotle and the later tradition, Oxford, 1991. P. 175-189 (Oxford Studies in Ancient Philosophy, Supplementary Volume).
 20. Hadot I. Aristote dans l'enseignement philosophique néoplatonicien. Les préfaces des commentaires sur les Catégorie//Revue de Théologie et de Philosophie. 1992. Vol. 124. P. 407-425.
 21. Khostikian M. David der Philosoph. Bern: Scheitlin, Spring & Cie, 1907.
 22. Manandean Y. Դաւիթ Անյաղթի խնդիրը նոր լուսաբանութեամբ (La question de David l'Invincible sous un éclairage nouveau). Vałaršapat, 1904 (Nachdruck: ibid., Werke, Bd. 7, Eriwan 2010. P. 49-111).
 23. Manandean Y. Յունաբան դպրոցը և նրա զարգացմնա չրջանները (Die hellenophile Schule und ihre Entwicklungsphasen)//Azgayin matenadaran 119, Wien: Mxit'arean Tparan, 1928 (Nachdruck: ibid., Werke, Bd. 7, Eriwan, 2010. P. 113-268).
 24. Muradyan Go. David the Invincible's Commentary on Porphyry's Isagoge. A Collation of the Greek and Armenian Versions//Calzolari 2009a. P. 91-117.
 25. Papazian M. B. The Authorship of an Armenian Commentary on Aristotle's Prior Analytics//Journal of the Society for Armenian Studies. № 10 (1998, 1999 [2000]). P. 55-62.
 26. Papazian M. The Authorship of an Armenian Commentary on Aristotle’s Prior Analytics//Calzolari 2009a. P.139-157.
 27. Sanjian A. K. (ed.): David Anhagt‘, the ‘Invincible’ Philosopher//Studies in near eastern culture and society 7, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1986.
 28. Shirinian M. E. The Armenian Version of David the Invincible's Commentary on Aristotle's Categories//Calzolari 2009a, 119-137.
 29. Sorabji R. (Hg.) Aristotle Transformed. The Ancient Commentators and their Influence. Ithaca, NY, 1990.
 30. Sorabji R. The ancient commentators on Aristotle//Sorabji 1990a, 1-30.
 31. Sweeting C. The Relationship between the Armenian Translation of the Commentary on Aristotle's Analytics of David and the Greek Text of the Commentary on Aristotle's Analytics of Elias//Calzolari 2009a. P. 179-198.
 32. Tardieu M. (Hg.). Les règles de l'interprétation. Paris, 1987.
 33. Thomson R. W. Notes on the Armenian version of David the Invincible’s „Definitions of philosophy“//Научная конференция, посвящённая 1500-летию со дня рождения Давида Непобедимого. Ереван: Издательство АН Арм. ССР, 1980.
 34. Westerink L. G. Elias on the Prior Analytics//Mnemosyne. 1961. № 14. P. 126-139. [nachgedruckt in ibid.: Texts and Studies in Neoplatonism and Byzantine Literature, Collected Papers. Amsterdam: Hakkert, 1980. P. 59- 72].
 35. Wildberg, Christian: Three Neoplatonic Introductions to Philosophy: Ammonius, David, Elias,//Hermathena. 1990. Vol. 149. P. 33-51.
 36. Wildberg Ch. David//The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2003 Edition), herausgegeben von Edward N. Zalta [URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2003/entries/david/&gt;]
 37. Zekiyan B.L.: Quelques observations critiques sur le „Corpus Elisaeanum“//R. F. Taft (éd.), The Armenian Christian Tradition (Orientalia Christiana Analecta 254). Rome, 1997. P. 71-123.